ga('send', 'pageview');

Rumunia

[tab_item title=”INFORMACJE O KRAJU”]

Rumunia (rum.România) leży w południowo-wschodniej Europie nad Morzem Czarnym. Idąc od północy zgodnie z ruchem wskazówek zegara sąsiaduje z Ukrainą, Mołdawią, natomiast od południa z Bułgarią, Serbią i Węgrami.

Obszar dzisiejszej Rumunii w starożytności zamieszkiwany był przez Daków, podbitych przez Imperium Rzymskie pod koniec II w. p.n.e. Z okresem panowania rzymskiego związane są liczne pomniki zlokalizowane na terenie kraju. W tym czasie miejscowa ludność silnie zasymilowała się z najeźdźcami, przyjmując nie tylko romańską kulturę, ale i język (jedna z teorii). Obszar dzisiejszej Rumunii w historii wielokrotnie nękany był najazdami obcych narodów. Z Siedmiogrodu, jednego z księstw rumuńskich pochodził polski król, Stefan Batory. Drugim związkiem polsko-rumuńskim jest obowiązujący na początku II wojny światowej sojusz, na mocy którego polscy żołnierze i dowódcy przekroczyli jej granicę po klęsce kampanii wrześniowej. Po wojnie panował tu ustrój komunistyczny, początkowo silnie uzależniony od Związku Radzieckiego, a następnie w okresie dyktatorskich, krwawych rządów Nicolae Ceaușescu, wykazujący dużą odrębność.

Obecnie Rumunia jest republiką parlamentarną – władzę ustawodawczą sprawuje Izba Deputowanych i Senat. Prezydent, wybierany przez obywateli, nominuje premiera. Istnieje wiele partii politycznych, ale najważniejsza rolę odgrywają Partia Demokratyczno-Ludowa oraz Partia Solcjaldemokratyczna, a w opozycji Narodowa Partia Liberalna. Od 1955 r. Rumunia jest jednym z członków ONZ, od 1994 r. członkiem NATO, a od 2007 r. należy wchodzi w skład Unii Europejskiej.

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Rumunia zajmuje obszar 237 500 km2. Jego znaczną większość zajmuje łuk Karpat. Najważniejsze pasma to Karpaty Marmaroskie i Rodniańskie w Karpatach Wschodnich, Góry Fogaraskie w Karpatach Południowych oraz Góry Zachodniorumuńskie. W Górach Fograskich znajduje się najwyżyszy szczyt kraju – Moldoveanu (2544 m n.p.m.). Na południe od Karpat rozciąga się pagórkowata Wyżyna Siedmiogrodzka, a dalej Podkarpacie Południowe i Podkarpacie Multańskie, Wyżyna Getycka, Wyżyna Dobrudży, a następnie Nizina Wołoska, ograniczona największą rzeką kraju – Dunajem. Dunaj uchodzi do Morza Czarnego. Na wschodzie rozciągają się również Podkarpacie Mołdawskie i dalej Nizina Mołdawska, natomiast na zachodzie – Nizina Cisy i Wyżyna Samoszu. Poza Dunajem do największych rzek na terenie kraju zalicza się Cisa, Marusza i Prut.

Rumunia znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego kontynentalnego. Na klimat lokalny poszczególnych regionów silny wpływ mają Karpaty oraz Morze Czarne. Naturalną roślinnością są lasy liściaste mieszane. W górach spotyka się roślinność alpejską (np. kosodrzewina). Obszary wyżynne stanowią doskonałe miejsce dla lokalizacji winnic i sadów, natomiast na terenach równinnych dominują uprawy warzyw, słoneczników, bawełny oraz tytoniu. Rumunię zamieszkuje największa w Europie populacja niedźwiedzi. Żyją tam również kozice, rysie, wilki i inne gatunki typowe dla środowiska lasów liściastych. Bardzo liczne są populacje ptaków – śpiewających w Karpatach Południowych i wodnych i błotnych w delcie Dunaju (najliczniejsze w Europie).

Na terenie Rumunii założonych jest 13 parków narodowych, z czego delta Dunaju stanowi obszar najcenniejszy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO.

Znaczne obszary kraju pokrywają żyzne gleby, sprzyjające rozwojowi rolnictwa – na terenach równinnych czarnoziemy, a w delcie Dunaju – gleby aluwialne.

LUDNOŚĆ

Rumunia liczy 22,5 mln osób, a połowę z nich stanowią mieszkańcy miast. Największym miastem jest stolica kraju – Bukareszt. Inne większe ośrodki to Timișoara, Jassy, Kluż-Napoka oraz Konstanca, liczące ponad 300 tys. mieszkańców. Kraj charakteryzuje skomplikowana struktura narodowościowa, wynikająca z burzliwej historii i licznych zmian przebiegu granic. 90% stanowią Rumuni, a największe miejszości narodowe tworzą Węgrzy (ok. 7%), Romowie (2,5%) oraz Niemcy i Ukraińcy. Rumunia jest największym skupiskiem Romów w Europie. W kraju, podobnie jak w wielu innych miejscach w Europie, panuje powszechne uprzedzenie do Romów. Do niełatwych należą też stosunki rumuńsko-węgierskie w kraju.

RELIGIA

Rumunia jest krajem romańskim niemającym korzeni katolickich. Chrześcijaństwo w obrządku wschodnim pojawiło się tu w średniowieczu ze świętymi Cyrylem i Metodym. Obecnie ok. 85% ludności wyznaje prawosławie (Rumuński Kościół Prawosławny), 5 % to katolicy (w tym kościół rzymskokatolicki, kościół greckokatolicki i kościół katolicki obrządku ormiańskiego), 6,5% stanowią protestanci, po mniej niż 1% stanowią natomiast muzułmanie i Świadkowie Jehowy.

KULTURA I ZWYCZAJE

Rumunia jest krajem, gdzie spotkać się można z niezwykłą gościnnością i szacunkiem, z drugiej zaś strony mówi się o egocentrycznym, południowym charakterze. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że „Rumun poradzi sobie w każdej sytuacji”. Folklor jest elementem wciąż żywym, pielęgnowanym nie tylko ze względu na rosnącą liczbę turystów. Małe miasteczka przypominają „żywe skanseny”, choć i to powoli ulega zmianom. Ważnym elementem rumuńskiej kultury jest żywa, skoczna muzyka. Do tradycyjnych instrumentów należą trombita, dudy, kobza, fletnia, cymbały, cytra i fujarki. Typowe są pieśni miłosne śpiewane solo – tzw. doinâ oraz śpiewana zbiorowo baladâ. Ze względu na obecność dużej mniejszości romskiej popularne są również elementy muzyki cygańskiej, wykorzystującej skrzypce, akordeon, kontrabas, cymbały i flet.

GOSPODARKA

Rumunia to jeden z najbiedniejszych krajów spośród członków Unii Europejskiej. Obowiązującą walutą jest lej = 100 bani. Na terenie kraju znajdują się liczne surowce naturalne, w tym ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, ruda żelaza, cynk, ołów, miedź, mangan i wiele innych. Rozwinięty jest przemysł motoryzacyjny (Dacia, Ford), petrochemiczny, spożywczy, włókienniczy i hutnictwo.

KRAINY HISTORYCZNE

Poza podziałem administracyjnym na 41 okręgów i jedno miasto wydzielone istnieje podział na krainy historyczne. Są to: Wołoszczyzna ze stolicą kraju, Bukaresztem (z krainą tą związana jest postać okrutnego Włada Palownika, od którego wzięła się literacka postać wampira Drakuli), Mołdawia (kolebka państwowości właściwej Mołdawii), której północną część stanowi wyodrębniana czasem Bukowina, Dobrudża (kraina leżąca na granicy Rumunii i Bułgarii), Siedmiogród (Transylwania) (przez długi okres czasu należący do Węgier i stąd zamieszkiwany przez liczne mniejszości narodowe), Banat (podzielony na Rumunię, Serbię i Węgry i stanowiący mozaikę narodowościową), Kriszana (podobnie jak Siedmiogród przez większość czasu należąca do Węgier i w związku z tym traktowana niekiedy jako część Siedmiogrodu) oraz Marmarosz (leżący na obszarze Rumunii i Ukrainy, często również traktowan jako część Siedmiogrodu).

[/tab_item]